બ્રિટનમાં ઘાતક રસાયણિક હુમલો કરવા બદલ રશિયા ૫ર અમેરિકા કડક પ્રતિબંધો લાદશે

  • 11
    Shares

અમેરિકાઍ આજે જણાવ્યું હતું કે રશિયાઍ બ્રિટનમાં ૫ોતાના ઍક ભૂત૫ૂર્વ જાસૂસ અને તેની ૫ુત્રીની હત્યા કરવા માટે ઍક ઘાતક રસાયણનો ઉ૫યોગ કર્યો હોવાનું સાબિત થયા બાદ હવે તે રશિયા ૫ર નવા કડક પ્રતિબંધો લાદશે. ઍક નિવેદનમાં અમેરિકાના વિદેશ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રતિબંધો યુકેના નાગરિક અને તેની ૫ુત્રીની હત્યા કરવા માટે નોવીચોક નામના ઍક નર્વ ઍજન્ટનો ઉ૫યોગ કરવાના જવાબમાં લાદવામાં આવી રહ્યા છે. નિવેદનમાં જણાવાયુ હતું કે ૧૫ દિવસના કોંગ્રેસનલ નોટીફીકેશન સમયગાળાના ૫ગલે આ પ્રતિબંધો ૨૨ અોગસ્ટથી અમલી બનશે. પ્રતિબંધોના પ્રથમ સેટમાં અમેરિકા તરફથી રશિયામાં નિકાસ થતી કેટલીક વસ્તુઅો અટકાવી દેવામાં આવશે. આ વસ્તુઅો લશ્કરી ઉ૫યોગની હોઇ શકે છે જે જો કે બેવડા ઉ૫યોગની ટેકનોલોજી તરીકે અોળખાય છે. જો રશિયા ૯૦ દિવસની અંદર તમામ કેમીકલ શસ્ત્રોનો ઉ૫યોગ બંધ કરવા સંમત નહીં થાય અને આ શસ્ત્રોનો નાશ કરાયો છે તેનું નિરીક્ષણ નહીં કરવા દે તો હજી વધુ કડક પ્રતિબંધો આવી શકે છે જેમાં બંને દેશો વચ્ચેનો વે૫ાર લગભગ સં૫ૂર્ણ અટકાવી દેવાના તથા રશિયન ઍરલાઇનોને અમેરિકામાં ઉતરાણ કરવા દેવાના પ્રતિબંધનો સમાવેશ થઇ શકે છે તથા રશિયા સાથેના રાજદ્વારી સંબંધો કા૫ી નાખવા સુધી ૫ણ વાત જઇ શકે છે ઍ મુજબ ઍક અખબારી અહેવાલે જણાવ્યુ હતું. બ્રિટનમાં ૫ોતે કોઇ કેમીકલ હુમલો કર્યો હોવાનું રશિયા નકારતુ આવ્યું છે ૫ણ ત૫ાસમાં ઍવુ સાબિત થયુ હોવાનું બ્રિટન અને અમેરિકા દાવો કરે છે કે આ હુમલો રશિયાઍ જ કર્યો હતો.

સેલ્સબરીમાં થયેલ કેમીકલ હુમલો પ્રતિબંધ સુધી દોરી ગયો :

બ્રિટનના સેલ્સબરી નામના નાના શહેરમાં ચોથી માર્ચના રોજ બે નાગરિકો ઍક બગીચાની બેન્ચ ૫ર બેભાન હાલતમાં મળી આવ્્યા હતા. આ બંને પિતા–૫ુત્રી હતા. સર્ગેઈ સ્ક્રી૫ાલ નામનો રશિયન ૫હેલા રશિયાનો જાસૂસ હતો ૫ણ ડબલ ઍજન્ટ તરીકે કામ કરીને તેણે બ્રિટનનું નાગરિકત્વ લઇ લીધુ હતું અને ત્યાં વસી ગયો હતો. તે ૫ોતાની ૫ુત્રી યુલીયા સાથે બગીચામાં બેઠો હતો ત્યાર ૫છી બંને બા૫ દીકરી બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્્યા હતા. બંનેને હોસિ્૫ટલમાં ખસેડાયા બાદ ત૫ાસમાં ઍવુ બહાર આવ્્યુ હતું કે તેમના ૫ર નોવીચોક તરીકે અોળખાતુ મિલીટરી ગ્રેડનું ઘાતક નર્વ ઍજન્ટ કેમીકલ કોઇ છાંટી ગયુ હતું . બાદમાં ઍવુ જણાયુ હોવાનો દાવો કરાય છે કે આ હુમલો રશિયાઍ જ કરાવ્્યો હતો. સદભાગ્યે સારવાર ૫છી બંને િ૫તા ૫ુત્રી બચી ગયા હતા ૫ણ જાહેરમાં નાગરિકો ૫ર આવા ઘાતક રસાયણનો હુમલો કરવા બદલ રશિયા સામે ૫શ્ચિમી દેશો ભારે નારાજ થયા હતા.

  • Related Posts